TOP HOME

Sammanfattning av Migration i Sverige: Prof. Nihad Bunar, Stockholms universitet (Ledamot av Advisory Board vid TEAMS Projektet)

expand tab

Sverige är ett invandringsland med 10,3 miljoner invånare varav cirka 17% är utrikesfödda. Åren 2015-2016 bevittnade Sverige tillsammans med andra länder i Europa, ankomsten av ett relativt stort antal flyktingar. Över 1,3 miljoner (Górczyńska 2020) människor kom till de grekiska öarna och italienska hamnar över Medelhavet efter riskfyllda resor för att nå Väst- och Nordeuropa.

Under 2015 ansökte cirka 163 000 flyktingar om asyl i Sverige. Cirka 100 000 barn har ansökt om asyl mellan 2015 och 2019, varav 41 000 var ensamkommande barn . Från och med 2020 är cirka 7 procent av alla elever i grundskolan (7-15 åringar) nyanlända. De är ojämnt fördelade mellan 290 kommuner i Sverige.

Den svenska regeringen införde några organisatoriska och pedagogiska stödåtgärder i grundskolor för nyanlända elever (ålder 7-15) inklusive obligatorisk kartläggning av tidigare skolkunskaper, individuell studieplan och anpassad timplan (ålder 13-15), starkare stöd på modersmålet och kompetensutveckling för lärare i svenska som andraspråk. Skärpning av migrationspolitiken, socioekonomisk status, brist på resurser och institutionella regler och rutiner gör det dock svårt att implementera vissa av dessa lovande utbildningspolitiska åtgärder.

expand tab