TOP HOME

Konteksti

Globaali konteksti

 

Muuttoliikkeestä on tullut moderni, globaali maisema. Yhdistyneiden Kansakuntien mukaan maailman arvioidusta 258 miljoonasta maahanmuuttajasta 14 prosenttia on lapsia ja nuoria (UNCF, 2017). Kuten monissa muissa maissa, Skotlannin, Suomen ja Ruotsin maahanmuuttajaväestö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, ja lisääntynyt määrä maahanmuuttajia tunnistaa turvapaikanhakijoiksi tai pakolaisiksi.

Tämä muuttoliikkeen kasvu on aiheuttanut huomattavaa rasitusta koulujärjestelmien vastaanottamiselle monissa maissa. Mailla on erilaiset poliittiset lähestymistavat maahanmuuttajien koulutukseen, mikä johtuu historiallisista tai asiayhteyteen liittyvistä tekijöistä. Vaikka Skotlannin, Suomen ja Ruotsin välillä on joitain yhtäläisyyksiä tässä suhteessa, on tärkeää ymmärtää erilaisten järjestelmien, lähestymistapojen ja resurssien dynamiikka ja vaikutukset ymmärryksen lisäämiseksi.

 


Lue tämä sivu englanniksi

expand tab

Skotlannin väestö muuttuu. Se on kokenut jatkuvaa kasvua viimeisten 20 vuoden aikana, ja nykyisen väestön on arvioitu olevan noin 5,46 miljoonaa ihmistä. Tämän väestönkasvun taustalla on nettomuutto Skotlantiin. Vuonna 2019 Skotlannissa asui noin 388000 muuta kuin Ison-Britannian kansalaista eli 7 prosenttia väestöstä. Näistä 388 000 ihmisestä 60 prosenttia oli EU: n kansalaisia ​​ja 40 prosenttia EU: n ulkopuolisia. Viime vuosina hajauttamisprosessi on antanut Skotlannille jonkin verran itsenäisyyttä Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa. Tällä hetkellä sillä on vastuu useista aloista, kuten koulutus, terveys, oikeus, asuminen, ympäristö, liikenne ja verotus, mutta ei muuttoliikepolitiikka.

Tästä huolimatta Skotlannin hallitus on ilmoittanut pitävänsä maahanmuuttoa tärkeänä veturina Skotlannin taloudellisten tarpeiden tyydyttämiseksi ja on puhunut Yhdistyneen kuningaskunnan nykyistä maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmää vastaan. Tämä asettaa kontekstin lisääntyvälle kasvulle Skotlannin kouluissa. Skotlannin julkisesti rahoitetuissa kouluissa on arviolta noin 700 000 oppilasta, joista noin 62 000 oppilaalla (9 prosenttia) oli muita kotikieliä kuin englanti. Vuotuinen Skotlannin koulujen väestölaskenta antaa tietoa etnisestä alkuperästä ja kielestä, mutta ei kerää tietoja oppilaiden syntymä- tai kansalaisuusmaasta, mikä voi vaikeuttaa äskettäin muuttoliikeestä kärsivien lasten ja nuorten määrän arviointia.

expand tab

Vaikka maahanmuuttajien määrä on Suomessa pieni verrattuna moniin muihin Euroopan maihin, ovat viimeaikaiset globaalit muutokset, kuten liikkuvuuden lisääntyminen, maahanmuutto ja transnationaalisuus, johtaneet moninaisuuden lisääntymiseen Suomessa. Lisääntynyt moninaisuus näkyy myös kouluissa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrässä. Tällä hetkellä Suomen väestöstä noin kahdeksalla prosentilla on ulkomaalaistaustaa, ja suurimmat vieraskieliset ryhmät muodostuvat venäjän, viron, arabian, englannin ja somalin puhujista.

Useat aloitteet pyrkivät lisäämään tietoisuutta moninaisuudesta varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa, mutta tutkimustulokset osoittavat, että ratkaistavana on useita maahanmuuttajataustaisten nuorten elämään vaikuttavia koulutuksellisia ja sosiaalisia haasteita. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimistulokset ovat merkittävästi heikompia kuin kantaväestön oppilaiden ja he myös keskeyttävät koulunkäynnin huomattavasti useammin. Tämä pätee sekä ensimmäisen että toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisiin nuoriin. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä vaihtelee suuresti suomalaisten koulujen välillä, samoin kuin koulujen käytäntöjen vakiintuneisuus. Opettajat ovatkin ilmaisseet lisäkoulutustarpeensa pystyäkseen vastaamaan käytännössä näihin muutoksiin ja haasteisiin.

Kun keskustellaan koulujen onnistumisesta integraation edistäjänä, on huomioitava useita tekijöitä, jotka liittyvät sekä käytäntöön että politiikkaan. Suomen koulutuspolitiikka ja lainsäädäntö takaavat tasavertaisen koulutusmahdollisuuden kaikille Suomessa asuville, myös maahanmuuttajataustaisille asukkaille. Opetussuunnitelman tarkoituksena ei ole ainoastaan tukea jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehittymistä, vaan läpi opetussuunnitelman tunnustetaan myös monikielisyyden merkitys koko kouluyhteisössä.

expand tab

Ruotsi on maahanmuuttajamaa, jossa on 10,3 miljoonaa asukasta, joista noin 17% on ulkomailla syntyneitä. Vuosina 2015 ja 2016 Ruotsi on muiden Euroopan maiden ohella nähnyt suhteellisen suuren määrän pakolaisia. Yli 1,3 miljoonaa ihmistä tuli Kreikan saarille ja Italian satamiin riskialttiiden matkojen jälkeen Välimeren läpi päästäkseen Länsi- ja Pohjois-Eurooppaan.

Vuonna 2015 noin 163 000 pakolaista haki turvapaikkaa Ruotsista. Noin 100000 lasta on hakenut turvapaikkaa vuosina 2015–2019; Joista 41 000 oli ilman huoltajaa olevia alaikäisiä. Vuodesta 2020 noin 7 prosenttia kaikista peruskoulun (7-15-vuotiaat) opiskelijoista saapui Ruotsiin alle neljä vuotta sitten. Ne jakautuvat epätasaisesti Ruotsin 290 kunnalle.

Ruotsin hallitus otti käyttöön joitain organisatorisia ja pedagogisia tukitoimenpiteitä peruskouluissa vasta saapuneille (7-15-vuotiaille) opiskelijoille, mukaan lukien pakollinen kartoitus ja seulonta, yksilöllinen opintosuunnitelma ja mukautettu opetussuunnitelma (13-15-vuotiaat), vahvempi tuki äidinkielen kautta ja ammatillinen kehittäminen ruotsiksi toisen kielen opettajille. Tiukka maahanmuuttopolitiikka, sosioekonominen asema, resurssien puute ja institutionaaliset määräykset vaikeuttavat kuitenkin joidenkin lupaavien koulutuspolitiikkojen asianmukaista toteuttamista.